theo tôi, không thể chia cắt tỉnh được, mỗi một nơi đều có giá trị của nó, không thể chia cất cho ai được.